Kácení dřevin

 (rostoucích mimo les)

Dřevina rostoucí mimo les je strom nebo keř rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků pozemku, na kterém rostou. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody – v tomto případě obecní úřad. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu s přihlédnutím k jejich zdravotního stavu.

Kdy je potřeba povolení?
a) ke kácení všech stromů s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším jak 80 cm (včetně),                                                                                                                                                                       b) ke kácení tzv. zapojených porostů dřevin (jedná se o keřové porosty nebo pokud se stromy rostoucí v ploše dotýkají větvemi) o souvislé ploše větší než 40 m2  (včetně).

Musí se žádat o ovocné stromy?

Ne, pro ovocné stromy rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň, není třeba povolení ke kácení.

Kdy se může kácet?

V období vegetačního klidu – od 1.10. do 31.3.

Kdo žádá
Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém rostou.

Podání žádosti
Žádost lze podat buď poštou na adresu OÚ, osobně v úředních hodinách nebo prostřednictvím datové schránky obce Vrbice.

Kdo vyřizuje
OÚ Vrbice

Formuláře
sekce Formuláře na webových stránkách obce Vrbice, formulář F2

(zde: http://vrbiceuvacova.cz/?page_id=461)

Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Orgán ochrany přírody rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti dostačující k posouzení věci.

Povolení není třeba, pokud se kácí z důvodů pěstebních – tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, pak je nutno tento zásah oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody – v tomto případě obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. MěÚ Vimperk, odbor životního prostředí. Potřebný formulář ke stažení naleznete zde:

http://www.vimperk.cz/53/cz/normal/formulare-ke-stazeni/?artid=739&lang=cz&mode=normal#.WRVj-TekLcs

 

Závazné právní předpisy
Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění)

Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhláška č. 222/2014 Sb. kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona
Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Účastník řízení je oprávněn podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u OÚ Vrbice, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Sankce v případě nedodržení povinností
Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20.000,- Kč fyzické osobě a do výše 1 milionu právnické osobě nebo fyzické při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les.

 Použité zdroje:

  • zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění)
  • vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
  • vyhláška č. 222/2014 Sb. kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
  • vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • http://www.vimperk.cz/1233/cz/normal/ochrana-prirody-a-krajiny/#kaceni