Informace zveřejňované o povinném subjektu

- podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.:

1. Název: obec Vrbice

2. Důvod a způsob založení: Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura: v sekci Obecní úřad, zastupitelstvo obce

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Vrbice 50, 384 73 Stachy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Vrbice 50, 384 73 Stachy

4.3 Úřední hodiny: pá 18.00 – 19.00

4.4 Telefonní čísla: 388 431 079

4.5 Čísla faxu: subjekt fax neprovozuje

4.6 Adresa internetové stránky: www.vrbiceuvacova.cz

4.7 Adresa e-podatelny: datová schránka: p4tedzv,  e-mail: obecvrbice@centrum.cz

4.8 Další elektronické adresy: subjekt nevyužívá další el. adresy

5. Případné platby lze poukázat: 234507832 / 0300

6. IČO: 00583421

7. DIČ: CZ00583421

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů: v sekci Úřední deska, Program rozvoje obce, Územní plán

8.2 Rozpočet: v sekci Úřední deska – Rozpočet

9. Žádosti o informace: Žádost lze podat ústně v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, písemně prostřednictvím datové schránky (ID: p4tedzv), písemně poštou na adresu obecního úřadu nebo elektronickou poštou na adresu obecvrbice@centrum.cz. Poskytnuté informace jsou zveřejněné v sekci Úřední deska.

10. Příjem žádostí a dalších podání: Žádosti a další podání lze podat ústně v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu, písemně prostřednictvím datové schránky (ID: p4tedzv), písemně poštou na adresu obecního úřadu nebo elektronickou poštou na adresu obecvrbice@centrum.cz.

11. Opravné prostředky: Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným Obecním úřadem Vrbice se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí. Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu. Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.

12. Formuláře: přehled v sekci Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: Návody v elektronické podobě naleznete na portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/. Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete také projednat osobně v kanceláři Obecního úřadu Vrbice, popř. telefonicky nebo e-mailem.

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: zákon o obcích, správní řád, zákon o svobodném přístupu k informacím a další zákony publikované ve Sbírce zákonů v platném znění. Vše je možné nalézt na portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/.

14. 2 Vydané právní předpisy: v sekci Vyhlášky a nařízení

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: subjekt nemá schválený sazebník úhrad

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nebylo vydáno

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv: Subjekt nevede licenční smlouvy. 

16.2 Výhradní licence: nebyly poskytnuty

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:  v sekci Úřední deska