Pálení rostlinných materiálů

Zásady, podmínky, rady a informace při pálení hořlavého odpadu

Nejprve je nutné připomenout, že vypalování porostů a suché trávy je zákonem zakázáno. Při spalování (pálení) pak hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Shrabané porosty či odpad jsou často velmi suché a hrozí tak rychlé rozšíření požáru do okolí, na další objekty či plochu se suchou vegetací.

Jak nahlásit pálení?

Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohlašovat pálení na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporučujeme jej na operační středisko také nahlásit.
Nejjednodušším způsobem hlášení je prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.hzsjck.cz (elektronický formulář zde: http://hzsjk.webrex.cz/). Případně lze pálení nahlásit telefonicky na číslech 950 230 801 – 804.

Doporučujeme proto dodržovat následující pravidla:

 • velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) zvolte tak, aby shořely během doby, kdy je na místě přítomen dozor,
 • při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
 • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu,
 • u požářiště mějte připravené jednoduché hasební prostředky, jako jsou například písek, zem, kbelík s vodou apod.,
 • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení a požářiště ještě pravidelně kontrolujte,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Vypalování zákon zakazuje, při spalování musí být dodržena opatření:

 • podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona
 • Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.
 • Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.  Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat
 • Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně § 5, odst 2:

Právnické osoby a  podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při  spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se  zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a  šíření požáru. Spalování hořlavých látek na  volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro  tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

 Jak je upraveno pálení odpadu i přírodních materiálů na otevřených ohništích:

Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a  suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky a podobné materiály, u jejichž spalování vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce 10 metrů a poté klesá zpátky na zem.

Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je pálení listí napadené chorobami  (například antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých). Ovšem i na  pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje zákon.

Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru) v kraji. Při ohlašování musí uvést datum a místo pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt. Povinnost ohlášení pálení pro řadové občany není zákonem stanovena, při  pálení většího množství zbytků se však doporučuje. Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem, loukách a strništích. Tzv.  palné dny si zpravidla obce či městské části samy určují obecní vyhláškou.

Pokud rostlinné materiály (zvláště listí) spálíme, energie, která je v nich obsažena, nám k ničemu neposlouží (jen ohřeje vzduch). Na  přírodní zahradě je lepší rostlinné materiály využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů. Pokud máme možnost, větve štěpkujeme a přidáváme do kompostu také. Listí je možné ponechávat i pod  stromy (případně ho shrabat ke kmeni), kde se z něho uvolňují živiny a  vrací se zpět do půdy.

Podmínky pro pálení zbytků po lesní těžbě dřeva:

 • Místo pálení zbytků musí být povoleno.
 • Místo pálení zbytků určuje příslušný lesní správce.
 • Ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje ohniště musí být vytvořen pás o šířce min. 1,5 metru, který zbaven veškerého hořlavého materiálu a je okopán na minerální zeminu. Tento pás musí být udržován čistý po celou dobu pálení a po jeho skončení. Výška pálení zbytků nesmí přesáhnout 2 metry,
 • V prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jeden pracovník může mít dohled nad max. 2 ohništi, v prostoru pálení musí být min. 2 pracovníci a po  dobu pálení se nesmí z místa vzdalovat, jednotlivá ohniště musí být od  lesa vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5 metru,
 • Silnější zbytky musí být rozřezáním upraveny tak, aby nepřesahovaly průměr ohniště, tj. max. na délku 6 metrů,
 • Pálení zbytků provádí pouze osoby starší 18 let, tělesně a duševně schopné tuto činnost vykonávat a tyto osoby musí být prokazatelně seznámeny s techniko-organizačními opatřeními pro pálení zbytků a s požárním poplachovým plánem obce, v jejímž katastru se místo pálení nachází,
 • Při pálení zbytků musí být ustanovena požární hlídka v počtu 1 + 1; požární hlídka může být ustanovena z pracovníků, kteří provádějí pálení, před  prováděním pálení musí členové požární hlídky absolvovat odbornou přípravu prostřednictvím odborně způsobilé osoby v oblasti PO, nebo technikem požární ochrany.
 • Musí být zajištěna možnost přivolání požárních jednotek,
 • Na místě pálení musí být k dispozici „požární voda“ (sudy naplněné vodou a  vědra na vodu, případně pojízdná cisterna apod.), přenosné hasící přístroje a další prostředky určené k lokalizaci a případné likvidaci požáru (lopaty, tlumice, hrábě apod.),
 • Místo pálení musí být vzdáleno min. 200 m od trvalé zástavby obce.

Podmínky při pálení hořlavého odpadu (mimo lesní těžbu):

Hořlavý odpad (suché listí, větve z prořezávek ovocných stromů) může fyzická osoba spalovat za těchto podmínek:

 • Pálení může být provedeno jen na vlastním pozemku majitele (uživatele) a  v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva apod.,
 • Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby,
 • Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí,
 • Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.

Podmínky pro rozdělávání ohně v přírodě:

 • Při manipulaci s otevřeným ohmem jsou fyzické osoby povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru.
 • Při rozdělávání ohňů v přírodě jsou fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky:
 • Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek,
 • Oheň smí rozdělávat pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti dospělé osoby,
 • Oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
 • Oheň nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100  m od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy,
 • Ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,
 • Oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí.
 • Rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských táborech apod. je možné jen na určených místech. Tato místa musí určit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše jmenovaných objektech.

Použité zdroje:

 • zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • http://www.hzscr.cz/
 • http://www.horsovskytyn.cz/