Pálení rostlinných materiálů

Důležité upozornění na úvod

Vypalování porostů a suché trávy je zákonem zakázáno. Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno. Ovšem i pro  pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, která stanovuje zákon. Při pálení pak hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Shrabané porosty či odpad jsou často velmi suché a hrozí tak rychlé rozšíření požáru do okolí, na další objekty či plochu se suchou vegetací.

Pokud rostlinné materiály (zvláště listí) spálíme, energie, která je v nich obsažena, nám k ničemu neposlouží (pouze ohřeje vzduch), proto je lepší rostlinné materiály využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo. Větve je vhodnější štěpkovat  a využít jako topivo nebo je můžeme přidávat rovněž do kompostu. Listí je možné ponechávat pod stromy (shrabat ke kmeni), kde se z něho uvolňují živiny, které se vrací se zpět do půdy.

Nahlášení pálení Hasičskému záchrannému sboru

Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí povinnost ohlašovat pálení na Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru (HZS Jihočeského kraje). Zákonná povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které pálí na svém soukromém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálit odpad, doporučujeme jej na operační středisko také nahlásit.

Při ohlašování musí uvést datum a místo pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt. Povinnost ohlášení pálení pro řadové občany není zákonem stanovena, při  pálení většího množství zbytků se však doporučuje. Oheň se nesmí zakládat na místech s nebezpečím vzniku požáru. např. na místech se vzrostlým porostem, strništích, pod stromy apod.

Nejjednodušším způsobem hlášení je prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.hzsjck.cz (elektronický formulář zde: https://paleni.izscr.cz/). Případně lze pálení nahlásit telefonicky na číslech 950 230 801 – 804.

Pravidla při pálení:

 • pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí,
 • velikost hromad zvolte tak, aby shořely během doby, kdy je na místě přítomen dozor,
 • při nastalém silném větru pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
 • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu,
 • u požářiště mějte připravené jednoduché hasební prostředky, např. písek, zeminu, kbelík s vodou, lopatu, hasicí přístroj apod.,
 • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení a požářiště ještě pravidelně kontrolujte,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Vypalování  porostů a pálení hořlavých látek na volném prostranství z pohledu zákona:

 • Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona.
 • Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000,- Kč.
 • Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.  Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
 • Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento přestupek jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč.

 Provozování otevřených ohnišť, krbů, grilů:

Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a  suché rostlinné materiály (nikoli vlhkou trávu či listí) – podrobněji zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Je zakázáno pálit plasty, gumu, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, chemické přípravky a podobné materiály. Jejich spalováním vzniká velké množství pro člověka škodlivých zplodin. Většina z nich zůstává ve vzduchu ve výšce okolo 10 metrů a poté klesá zpátky na zem. Upozorňujeme, že fyzická osoba se dopustí přestupku podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší tím, že  spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Za tento přestupek může být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.

Oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100  m od stohů a dozrávajícího obilí, strniště, sena, vysoké suché trávy apod. Ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou. Oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí. Rozdělávání ohně ve veřejných tábořištích, kempech, dětských táborech apod. je možné jen na určených místech. Tato místa musí určit právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše jmenovaných objektech.

Podmínky pro pálení zbytků po lesní těžbě dřeva:

 • Místo pálení zbytků musí být povoleno.
 • Místo pálení zbytků určuje příslušný lesní správce.
 • Ohniště nesmí mít větší průměr než 6 metrů a kolem vnějšího okraje ohniště musí být vytvořen pás o šířce min. 1,5 metru, který zbaven veškerého hořlavého materiálu a je okopán na minerální zeminu. Tento pás musí být udržován čistý po celou dobu pálení a po jeho skončení. Výška pálení zbytků nesmí přesáhnout 2 metry.
 • V prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jeden pracovník může mít dohled nad max. 2 ohništi, v prostoru pálení musí být min. 2 pracovníci a po  dobu pálení se nesmí z místa vzdalovat, jednotlivá ohniště musí být od  lesa vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5 metru.
 • Silnější zbytky musí být rozřezáním upraveny tak, aby nepřesahovaly průměr ohniště, tj. max. na délku 6 metrů.
 • Pálení zbytků provádí pouze osoby starší 18 let, tělesně a duševně schopné tuto činnost vykonávat a tyto osoby musí být prokazatelně seznámeny s techniko-organizačními opatřeními pro pálení zbytků a s požárním poplachovým plánem obce, v jejímž katastru se místo pálení nachází.
 • Při pálení zbytků musí být ustanovena požární hlídka v počtu 1 + 1; požární hlídka může být ustanovena z pracovníků, kteří provádějí pálení, před  prováděním pálení musí členové požární hlídky absolvovat odbornou přípravu prostřednictvím odborně způsobilé osoby v oblasti PO, nebo technikem požární ochrany.
 • Musí být zajištěna možnost přivolání požárních jednotek.
 • Na místě pálení musí být k dispozici „požární voda“ (sudy naplněné vodou a  vědra na vodu, případně pojízdná cisterna apod.), přenosné hasící přístroje a další prostředky určené k lokalizaci a případné likvidaci požáru (lopaty, tlumice, hrábě apod.).
 • Místo pálení musí být vzdáleno min. 200 m od trvalé zástavby obce.

 

Použité zdroje:

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • http://www.hzscr.cz/
 • http://www.horsovskytyn.cz/